www.thaiplus.net รับรางวัล ‘ประชาบดี’ ประจำปี ‘๕๗

17 Dec 2014

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ที่ผ่านมา นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย เป็นตัวแทนจาก www.thaiplus.net เข้ารับประทานรางวัลประชาบดี จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ สาขาสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก ประจำปี ๒๕๕๗ ที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ

ทั้งนี้ www.thaiplus.net เป็น ๑ ใน ๒๑ สื่อที่ได้รับรางวัลประชาบดี สาขาสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ฯ โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เนื้อหาล่าสุด

18 Oct 2018
          จากกรณีที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ชี้แจงว่า จะเร่งดำเนินการจัดซื้อยาต้านไวรัสในระบบประกันสังคม...
11 Oct 2018
          จากกรณีผู้ติดเชื้อเอชไอวีในระบบประกันสังคมร้องเรียนมาทางเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย...
30 Jul 2018
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสายด่วน 1663 ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ประเด็นเอชไอวี/เอดส์และท้องไม่พร้อม ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบการให้บริการปรึกษา/...
26 Jul 2018
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย และมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ แถลงข้อเรียกร้องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาไวรัสตับอักเสบซี  เนื่องในวันที่ 28...