สปอตวิทยุ ชุด เราอยู่ด้วยกันกับ HIV ได้

สปอตวิทยุรณรงค์สร้างความเข้าใจเรื่องเอชไอวี/เอดส์ โดย เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย