TNP+ รับสมัครเพื่อนร่วมงาน ตำแหน่ง Senior Accountant

20 Jul 2017

มูลนิธิเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย (TNP+)

ต้องการเพื่อนร่วมงาน ตำแหน่ง Senior Accountant  เพื่อรับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อวัยรุ่นและเยาวชนที่อยู่ร่วมกับเอชไอวี

คุณสมบัติ

1.      จบปริญญาตรีทางบัญชี

2.      สามารถใช้โปรแกรม MS Excel, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

3.      มีความรู้ด้านภาษี (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีนิติบุคคล)

4.      สามารถกระทบยอดเงินฝากธนาคาร, ลูกหนี้, เจ้าหนี้, ฯลฯ และปิดบัญชี

5.       มีประสบการณ์ด้านบริหารการเงินโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6.      มีความคล่องตัวสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ขอบเขตงาน

1.      ควบคุม กำกับ ดูแล บริหารงบประมาณโครงการ

2.      จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินให้เป็นตามข้อกำหนดองค์กร

3.      จัดทำรายงานการเงินส่งให้แหล่งทุน และผู้เกี่ยวข้อง (คณะกรรมการ, ผู้สอบบัญชี)

4.      จัดทำรายการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งสรรพากร

5.      จัดทำรายงานนำส่งประกันสังคม เพื่อนำส่งประกันสังคม

6.      ประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ส่งใบสมัคร และประวัติการทำงาน  มาที่

มูลนิธิเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย

494 ลาดพร้าว 101 (ซอย 14) ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240 

Email; tnpth@thaiplus.net  หรือ Fax: 02-377-9719 www.thaiplus.net  สอบถาม โทร. 02-377-5065

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2560

เนื้อหาล่าสุด

18 Oct 2018
          จากกรณีที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ชี้แจงว่า จะเร่งดำเนินการจัดซื้อยาต้านไวรัสในระบบประกันสังคม...
11 Oct 2018
          จากกรณีผู้ติดเชื้อเอชไอวีในระบบประกันสังคมร้องเรียนมาทางเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย...
30 Jul 2018
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสายด่วน 1663 ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ประเด็นเอชไอวี/เอดส์และท้องไม่พร้อม ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบการให้บริการปรึกษา/...
26 Jul 2018
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย และมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ แถลงข้อเรียกร้องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาไวรัสตับอักเสบซี  เนื่องในวันที่ 28...
30 May 2018
จากเนื้อหาข่าวปลอม “พาลูกไปเล่นสวนน้ำ เผลอกินฉี่คนเป็นโรคเอดส์ 2 วัน ดับ 2 พี่น้อง”  สร้างความเข้าใจผิดให้กับคนที่หลงเชื่อ...