คู่มือ “รู้จักและเข้าใจการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวี” ฉบับปรับปรุงเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นให้กับผู้ติดเชื้อฯ หรืออาสาสมัครคนทำงานด้านเอชไอวี ในเรื่องการติดเชื้อเอชไอวี การรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ และผลข้างเคียงที่่อาจเกิดขึ้น พร้อมด้วยชุดสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจและการรักษาด้านเอชไอวี

เมื่อผู้ใช้คู่มือมีความเข้าใจที่ถูกต้องจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือร่วมวางแผนการดูแลรักษาตัวเอง หรือร่วมออกแบบระบบบริการให้กับผู้ติดเชื้อฯได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการรักษาที่กำหนด ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ผู้ติดเชื้อฯ สามารถดำเนินวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้