จากกรณีที่โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ ไม่ให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี และองค์กรที่ทำงานด้านเอดส์นั้น เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ที่ผ่านมา ตัวแทนจากเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย และมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เข้าพบนายสุจินต์ เจียรจิตเลิศ เลขาธิการสมาคมโรงแรมไทย เพื่อให้ตรวจสอบการเลือกปฏิบัติ และหารือถึงมาตรฐานการให้บริการที่ไม่รังเกียจ กีดกันผู้ติดเชื้อฯ ของสมาชิกสมาคมฯ

นายสุจินต์ กล่าวว่า สมาคมฯ ยินดีเป็นตัวกลางในการให้ความร่วมมือและประสานงานถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะในฐานะสมาคมฯ มีหน้าที่ที่จะให้ความรู้ และสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกกับสังคม

“ผมรู้สึกไม่สบายใจในสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ในฐานะองค์กรกลาง สมาคมฯ ก็ต้องทำบทบาทที่จะให้ความรู้ ประสานงานเพื่อทำความเข้าใจกัน โดยให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย รวมทั้งจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นอีก” เลขาธิการสมาคมฯ กล่าว

ด้านนายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ กล่าวว่า เขาต้องการให้ไม่มีการกีดกันทุกรูปแบบ ไม่ว่าคนนั้นจะมีเชื้อชาติ สีผิว หรือมีสภาวะการเจ็บป่วยเป็นแบบไหน เพื่อให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจ และสงบสุข

ทั้งนี้ หนังสือที่เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ และมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ยื่นให้ทางสมาคมฯ นั้นมีใจความว่า ให้ทางสมาคมโรงแรมไทยตรวจสอบเรื่องการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ของโรงแรมทาวน์อินทาวน์ ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ที่กระทำการโดยไม่ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ที่กำหนดวิสัยทัศน์สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ ๓ ประการคือ ๑.ไม่มีผู้ติดเชื้อฯ รายใหม่ ๒.ไม่มีการเสียชีวิตจากเอชไอวี/เอดส์ และ ๓.ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ติดเชื้อฯ สามารถอยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่นได้อย่างปกติสุข รวมทั้งขอความร่วมมือในการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเอชไอวี/เอดส์ ที่ถูกต้องแก่สมาชิกของสมาคม