มูลนิธิเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย (Thai Network of People Living with HIV/AIDS- TNP+) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ทำงานด้านการส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาของผู้ติดเชื้อฯ รวมทั้งสร้างความเข้าใจให้กับคนในสังคมในเรื่องเอชไอวี/เอดส์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียม

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ภาคใต้ ต้องการรับสมัครเพื่อนร่วมงาน ดังนี้

1.เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ประจำ จ.ชุมพร 1 ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • จัดกระบวนการส่งเสริมให้กับกลุ่มคณะทำงานเด็กในชุมชน
  • ประสานและสนับสนุนการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
  • ช่วยกลุ่มเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ และ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ข้อมูลโครงการ
  • ช่วยกลุ่มประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำรายงานการทำงานส่งต่อผู้จัดการโครงการ

คุณสมบัติ

  • ไม่จำกัดเพศ
  • ชอบงานที่ต้องพบปะพูดคุยและประสานงานกับคนอื่น ๆ
  • จัดกระบวนการต่าง ๆ ในโครงการ
  • ชอบการแลกเปลี่ยน ความหลากหลายทางด้านความคิด

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 20 กุมภาพันธ์ 2557
และจะนัดสัมภาษณ์อีกครั้งภายในเดือน กุมภาพันธ์

ผู้ที่สนใจ ส่งประวัติส่วนตัว พร้อมอธิบายเหตุผลที่สนใจการทำงาน
มาที่ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ภาคใต้
ที่อยู่ 53/13 ซอย. 18/1 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
หรือ อีเมล์ tnpsouth@thaiplus.net