เมื่อไหร่ถึงจะเริ่มตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี
หาคำตอบได้ใน
www.thaiplus.net
#AIDS #HIV #thaiplus

เมื่อไหร่ถึงจะเริ่มตรวจเอชไอวี และจำเป็นต้องตรวจไหม