เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เชิญตัวแทนจากเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เข้าพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้บริหารโรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ จากกรณีที่โรงแรมฯ ปฏิเสธให้บริการองค์กรที่ทำงานด้านเอดส์

นายปัญญา สุวรรณไพรพัฒนะ ประธานกรรมการบริหารโรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ แจ้งว่า โรงแรมไม่มีนโยบายกีดกันการเข้าใช้บริการของกลุ่มหรือองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือกลุ่มใดๆ และยินดีให้บริการทุกกลุ่มเหมือนกัน ทั้งนี้ จะกลับไปทำความเข้าใจให้กับพนักงานทุกคนทราบ และจะไม่ให้มีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นอีก

ด้านนายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ กล่าวว่า เขาขอขอบคุณผู้บริหารโรงแรมฯ ที่มาพูดคุยและทำความเข้าใจกัน เพื่อจะได้สร้างความเข้าใจเรื่องเอดส์ เพื่อให้ผู้ติดเชื้อฯ มีที่ยืนในสังคม และมีความเสมอภาคเท่าเทียมกับคนอื่น

นายแท้จริง ศิริพานิช ประธานคณะอนุกรรมการฯ กล่าวว่า เมื่อมีคำร้องจากผู้ร้องหรือทางเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ ว่าถูกปฏิเสธให้ใช้บริการจากโรงแรมฯ ทาง กสม.ก็ต้องตรวจสอบ และเมื่อ ๒ ฝ่ายตกลงกันได้ ก็เป็นอันยุติคำร้อง

นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า เขายังคงพบการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อฯ จากการสมัครงาน หรือเข้าเรียนหนังสืออยู่บ่อยครั้ง แม้บริษัทหลายแห่งที่เข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจจะยอมแก้ไขและยกเลิกระเบียบปฏิบัติ แต่คณะทำงานไม่สามารถไล่พูดคุยกับทุกบริษัทได้ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันทำความเข้าใจว่าเชื้อเอชไอวีไม่ได้ติดต่อจากการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกัน