“ยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ใช้สิทธิ์ประกันสังคม อยู่ในภาวะขาดแคลน สะท้อนให้เห็นถึงความไร้ฝีมือในการบริหารจัดการของสำนักงานประกันสังคม”

สมวงศ์ อุไรวัฒนา รองผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวและเสนอให้ รวมกองทุนสุขภาพเป็นกองทุนเดียว เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ