ไม่มียาต้านไวรัสเท่ากับตาย พวกเราต้องกินยาต้านทุกวันอย่างต่อเนื่อง
ประกันสังคมต้องออกมาบอกให้ชัดว่า จะใช้เวลาในการเบิกจ่ายยากี่วัน และจะเยียวยาผู้ติดเชื้อฯ ที่ซื้อยามากินเองเฉพาะหน้าอย่างไร
#ไม่มียาต้านไวรัสเท่ากับตาย
#ประกันสังคม