หนึ่งในปัญหาการเข้าไม่ถึงยาจำเป็น คือกฎหมายสิทธิบัตรในประเทศมีช่องว่าง ขาดความสมดุลระหว่างประโยชน์ของบริษัทยาข้ามชาติ และประโยชน์ของสังคม

          กรกฎาคม 2558 เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ร่วมกับภาคประชาสังคมด้านสุขภาพและยา ชี้ให้เห็นข้อบกพร่อง แต่กรมทรัพย์สินทางปัญญากลับใช้โอกาสที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบให้แก้ไขตามความตกลงทริปส์ เพื่อการทำมาตรการบังคับใช้สิทธิ (CL) เพื่อการส่งออกสอดไส้เนื้อหา TPP อาทิ ตัดการคัดค้านก่อนการออกสิทธิบัตร ให้มีการแก้ไขคำขอสิทธิบัตรในสาระสำคัญ ซึ่งจะทำให้การออกสิทธิบัตรของไทยด้อยคุณภาพ นอกจากนี้ ยังตั้งคณะกรรมการแก้ไขกฎหมายที่กีดกันภาควิชาการและภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วม เมื่อมีการทักท้วง จึงเชิญภาคประชาสังคมเข้าร่วมแบบจำกัด

          ดังนั้น ในวันพุธที่ 27 มกราคมนี้ ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องจัดรับฟังความคิดเห็น เครือข่ายฯ จึงได้รวมตัวกันเพื่อร่วมติดตามการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวแบบเกาะติด นอกห้องประชุม ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี

          จึงขอเชิญสื่อมวลชนร่วมติดตามและทำข่าวตามกำหนดการดังนี้

13.30 -16.00 น.  เครือข่ายประชาชนร่วมติดตามเกาะติดการประชุมหน้าตึกสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

                             เวทีอภิปราย “อะไรควรแก้ อะไรไม่ควรแก้ พ.ร.บ.สิทธิบัตร”

                             กิจกรรมแสดงจุดยืนภาคประชาชนต่อการแก้ไข พ.ร.บ.สิทธิบัตร

 

         ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้เช่นกัน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

แสงศิริ 086-8894 441

นิมิตร์  081-6666 047