ยาแพงแบบไม่สมเหตุผล เพราะมีการผูกขาดด้วยระบบสิทธิบัตร
กรมทรัพย์สินฯ ต้องรอบคอบ เท่าทัน ไม่ปล่อยให้มีสิทธิบัตรที่ไม่ชอบธรรมเกิดขึ้น
#Dolutegravir ต้องเป็นสิทธิประโยชน์ให้ทุกคนเข้าถึงได้

ค้านจดสิทธิบัตรยาสูตรรวมเม็ดรักษาเอชไอวี