การรังเกียจกีดกันผู้ติดเชื้อฯ ยังเกิดขึ้นอยู่ในหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็น การไม่ให้เด็กที่ติดเชื้อฯ เรียนหนังสือร่วมกับเด็กคนอื่นๆ การไม่รับผู้ติดเชื้อฯ เข้าทำงาน หรือกีดกันไม่ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน การกระทำเหล่านี้ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อฯ ไม่สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ทั้งที่เขาไม่ได้ต่างจากคนทั่วไป ซึ่งการรังเกียจ กีดกันผู้ติดเชื้อฯ ถือเป็นการละเมิดสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างหนึ่ง #endingAIDS