สังคมและผู้ติดเชื้อฯ จะได้อะไรจาก U=U ?
“ .. เป็นสิ่งที่ทุกคนในสังคมควรรู้เพื่อลดการตีตรา ลดการรังเกียจกีดกันผู้ติดเชื้อฯ คนที่อาจมีเชื้ออยู่แล้วก็จะได้กล้าไปตรวจ คนที่ตรวจเจอก็จะได้กล้าไปรักษา และรักษาแล้วก็จะไม่ส่งต่อเชื้อให้ใคร ในส่วนของผู้ติดเชื้อ ทำให้สุขภาพจิตผู้ติดเชื้อดีขึ้น มีความมั่นใจมากขึ้น กล้าชวนคู่ไปตรวจมากขึ้น ก็จะนำไปสู่การยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย ”
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์
อ่านบทความเต็มได้ที่ https://www.redcross.or.th/news/information/4665/
#WAD2018 #เอดส์โลก2561