มูลนิธิเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย (Thai Network of People Living with HIV/AIDS- TNP+) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ทำงานด้านการส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาของผู้ติดเชื้อฯ รวมทั้งสร้างความเข้าใจให้กับคนในสังคมในเรื่องเอชไอวี/เอดส์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียม

TNP+ ต้องการรับสมัครเพื่อนร่วมงาน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

1.ผู้ประสานงาน ภาคตะวันตก 1 ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ร่วมพัฒนายุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานของเครือข่ายฯ ตลอดจนพัฒนาโครงการร่วมกับคณะกรรมการของเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ ในระดับภูมิภาค
 • ประสานงานกับเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ ระดับพื้นที่ เพื่อผลักดันงานตามยุทธศาสตร์และแผนงานของเครือข่ายฯ
 • ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น องค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์, องค์กรภาครัฐ, องค์กรสนับสนุนทุน เป็นต้น
 • สรุปรวบรวม รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่รับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ประจำภาคกลาง 2 ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดกระบวนการเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้ติดเชื้อฯ สามารถทำงานร่วมกับโรงพยาบาลในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
 • หนุนช่วยกลุ่มเรื่องการวิเคราะห์ วางแผนการดำเนินงาน และสรุปผลการทำงาน
 • ประสานและร่วมงานกับแกนนำผู้ติดเชื้อฯ ในภาคและจังหวัด เพื่อหนุนช่วยการทำงานของกลุ่มผู้ติดเชื้อฯ
 • ประสานและดำเนินการจัดฝึกอบรมต่างๆ ตามแผนงานของเครือข่ายฯ
 • หนุนช่วยกลุ่มประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

คุณสมบัติของผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่ภาคสนาม

 • มีความเชื่อในกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 • มีความเข้าใจ หรือสนใจทำงานร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์
 • สามารถเดินทางลงพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายฯ ได้
 • ในกรณีที่มีประสบการณ์การทำงานด้านเอชไอวี/เอดส์ หรือการทำงานกับกลุ่มผู้ติดเชื้อฯ มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่จำกัดเพศ และวุฒิการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

 • จดหมายแนะนำตัว และเหตุผลที่สนใจร่วมงานกับเครือข่ายฯ
 • เอกสารประวัติการทำงาน

ส่งมาที่ มูลนิธิเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย 494 ลาดพร้าว 101 (แยก 14) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240 วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน หรือส่งเอกสารสมัครงานทางอีเมล์ tnpth@thaiplus.net หรือโทรสาร 02 – 377 – 9719

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 – 377 – 5021

ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2556