ในวันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคมนี้ ซึ่งถือเป็นวันเอดส์โลก ทางเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) จัดกิจกรรมรณรงค์ “มีเอชไอวีก็เรียนได้ ทำงานได้” หยุดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวี เริ่มที่เรา ..เราทำได้ ที่สถานีขนส่งหมอชิต

กิจกรรมประกอบด้วยการแถลงข่าวทิศทางการทำงานเรื่องเอดส์เพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อฯ กิจกรรมรณรงค์สร้างความเข้าใจเรื่องเอดส์ บริเวณสถานีขนส่งหมอชิต และตลาดนัดจตุจักร รวมทั้งการฉายหนังสั้น “อยู่ด้วยกัน” บนรถทัวร์

อย่างไรก็ตาม คำขวัญที่ใช้รณรงค์กิจกรรมในวันเอดส์โลกปีนี้คือ “มีเอชไอวีก็เรียนได้ ทำงานได้” หยุดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวี เริ่มที่เรา ..เราทำได้ นั้นเกิดขึ้นจากสถานการณ์การตีตรา และเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อฯ ในสังคมไทยยังคงมีอยู่ ทั้งการบังคับตรวจเลือดเอชไอวีก่อนรับเข้าทำงาน หรือเรียนหนังสือ โดยที่คนส่วนใหญ่ยังมักเข้าใจผิดว่าใช้ชีวิตร่วมกันไม่ได้ ส่งผลให้เกิดการรังเกียจ กีดกัน ต่อผู้มีเชื้อฯ ซึ่งสถานการณ์เช่นนี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อฯ โดยตรง อีกทั้งยังไม่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องเอดส์ในระยะยาวด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมกิจกรรมรณรงค์ “มีเอชไอวีก็เรียนได้ ทำงานได้” หยุดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวี เริ่มที่เรา ..เราทำได้ ได้ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ที่สถานีขนส่งหมอชิต และตลาดนัดสวนจตุจักร