ย้อนไปเมื่อประมาณปี 2563 กระทรวงแรงงานเคยออกประกาศกระทรวงเรื่อง การป้องกันและการบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ โดยมีสาระสำคัญเน้นไปที่นายจ้างไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อคนสมัครงาน ลูกจ้าง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี โดยเฉพาะการเลือกคนเข้าทำงานต้องไม่อ้างเรื่องเอชไอวีในการคัดเลือกคนเข้าทำงาน
.
รวมไปการให้นายจ้างสร้างความรู้ที่ถูกต้อง การส่งเสริมการตรวจเลือดโดยสมัครใจ การรักษาความลับของลูกจ้าง การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเอชไอวีที่ให้ลูกจ้างเข้าถึงได้ง่ายและเพียงพอ รวมไปถึงการให้ความคุ้มครองผู้ติดเชื้อฯ และผู้ป่วยเอดส์สามารถทำงานหรืออยู่ในสถานภาพของลูกจ้างต่อไปได้โดยไม่นำเอชไอวีมาเป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ (อ้างอิง https://shorturl.asia/S37zB)
..

แม้ในทางปฏิบัเราจะพบว่าสถานประกอบการบางแห่งอาจไม่ได้ยึดตามประกาศนี้ซึ่งมีหลายครั้งที่ #เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ ต้องไปพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเป็นรายกรณี แต่ก็ถือเป็นเครื่องมือสำคัญอันหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดโดยใช้เหตุแห่งเอชไอวีมาเลือกปฏิบัติในการทำงานถือเป็นการ #ละเมิดสิทธิ ทั้งที่ในความเป็นจริงมีหลักฐานแสดงให้เห็นแล้วว่าเมื่อผู้ติดเชื้อฯ เข้าถึงยาต้านไวรัสฯ ที่ได้มาตรฐานและทานยาอย่างต่อเนื่อง โอกาสที่จะป่วยจนทำงานไม่ได้นั้นแทบจะไม่มีเลย
.
#วันแรงงานแห่งชาติ #เอดส์รักษาได้ #เอชไอวีควบคุมได้ #เราอยู่ร่วมกันได้