ข้อเสนอที่ยื่นให้กับปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 14 มีนาคม 2559

หนังสือเรียกร้องขอให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ…