เจอแบบนี้ เป็นคุณจะตอบยังไง?
http://www.thaiplus.net/?q=node/236

http://www.thaiplus.net/?q=node%2F236&fbclid=IwAR2VdAPiOpSiDajdydBC2o0aZZysuyAWxQ9ahetywEt5CteZ2wK0nEeg9y8