ย้ำกันอีกที เอดส์ รู้เร็ว รักษาได้
“สปสช. ได้ปรับหลักเกณฑ์ โดยจะให้ยาต้านไวรัสกับผู้ที่พบการติดเชื้อเอชไอวีทันที ไม่จำกัดว่าจะมีค่าซีดีโฟอยู่ในระดับใด เป็นการให้การรักษาโดยทันที เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค.57 เป็นต้นไป”

มติบอร์ดสปสช.ปรับเกณฑ์ให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีไม่จำกัดค่า CD4 เริ่ม 1 ต.ค.57