เทอมใหม่ปีนี้ ยังมีโรงเรียนที่บังคับเด็กให้ตรวจเลือดเอชไอวีก่อนรับเข้าเรียน
นอกจากจะไม่มีประโยชน์ต่อตัวเด็กแล้ว โรงเรียนที่ทำแบบนี้ กำลังทำผิดอีกด้วย!!
#หยุดการรังเกียจกีดกัน #หยุดการตีตราเรื่องเอชไอวี