อนันต์เรียกร้องให้มองปัญหาที่เกิดขึ้นจริงว่าสิ่งใดควรปรับปรุงแก้ไข หรือควรทำให้ชัดเจน โปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนว่า ระบบราชการนั้นเชื่อถือได้

ละเมิดสิทธิ์บังคับตรวจเลือด ขอให้เป็นครั้งสุดท้าย « waymagazine.org | นิตยสาร WAY…