วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เป็นวันตับอักเสบโลก ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี กว่า 100 คน จากทั่วประเทศ จะเดินทางมาเข้าพบนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการเร่งด่วนให้หน่วยบริการตรวจเลือดคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี และมีมาตรการส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสตับอักเสบซีในรูปแบบของยากิน ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสโดยตรง หรือยากลุ่ม DAA (Direct-Acting Antiviral) ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง ผลข้างเคียงต่ำ
แต่ปัจจุบัน ยากลุ่ม DAA ยังไม่อยู่ในรายการบัญชียาหลัก และไม่อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์การรักษา เนื่องจากยาราคาแพง เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย และมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จึงเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุข ประกาศมาตรการบังคับใช้สิทธิ (Compulsory Licensing-CL) ยากลุ่ม DAA เพื่อให้ประเทศไทยสามารถผลิตหรือนำเข้ายาชื่อสามัญยากลุ่มดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จึงขอเชิญสื่อมวลชนร่วมติดตามทำข่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.
ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นิมิตร์ เทียนอุดม โทร. 081 666 6047
อนันต์ เมืองมูลไชย โทร. 081 025 6570