วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
.
เรื่อง ขอสนับสนุนให้องค์การเภสัชกรรมเดินหน้าผลิตยาฟาวิพิราเวียร์
เรียน นพ. วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์
ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
.
เนื่องจากภาวะวิกฤตของประเทศจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด 19 เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด ดังที่ปรากฏในรายงานประจำวันของกระทรวงสาธารณสุข ยาฟาวิพิราเวียร์กลายเป็นยาจำเป็นที่นำมาปรับใช้รักษาผู้ป่วยโควิด 19 แต่ประเทศต้องพึ่งพาและนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์ที่เป็นยาต้นแบบที่มีราคาแพง ในขณะที่ประเทศมีแนวโน้มว่าจำนวนผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ยาฟาวิพิราเวียร์จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามสถานการณ์ระบาดที่เป็นอยู่
.
ยาฟาวิพิราเวียร์มีราคาแพง เพราะการผูกขาดยาฟาวิพิราเวียร์ในประเทศไทยโดยบริษัทฟูจิฟิล์ม โทยามะ เคมิคอลจำกัด ซึ่งยื่นคำขอรับสิทธิบัตรไว้ ในขณะที่เครือข่ายภาคประชาสังคมยื่นข้อมูลและรณรงค์เรียกร้องให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ยกคำขอรับสิทธิบัตร เพราะคำขอฯ ดังกล่าวขาดคุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย องค์การเภสัชกรรมเดินหน้าทำการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ภายในประเทศสำหรับรักษาผู้ป่วยจากโควิด 19 และกำลังยื่นขอขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
.
ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้สั่งให้ยกคำขอฯ ฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564 ภาคประชาสังคมจึงขอสนับสนุนให้องค์การเภสัชกรรมเดินหน้าผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ที่มีคุณภาพและราคาไม่แพง เพื่อรักษาชีวิตผู้ป่วย ช่วยให้ประเทศสามารถต่อสู้กับวิกฤตโควิด 19 และสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศต่อไป
#ฟาวิพิราเวียร์ #องค์การเภสัชกรรม #โควิด