13 ศูนย์องค์รวมจากเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ยื่นหนังสือถึง สปสช. เพื่อแสดงเจตจำนงขอขึ้นทะเบียนเข้าร่วมเป็นสถานบริการสาธารณสุขอื่น (หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านเอชไอวี) ตามมาตรา 3 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ค. 2545

‘ศูนย์องค์รวม’ หนังสือขอขึ้นทะเบียน เป็นหน่วยบริการ ‘รับส่งต่อ’ ด้านเอชไอวี ร่วมดูแลผู