ไวรัสตับอักเสบซี (Hepatitis C Virus: HCV) เป็นเชื้อไวรัสที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดตับแข็ง และ/หรือมะเร็งตับได้ หากไม่ได้รับการดูแลรักษา
.
ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีจะได้รับการตรวจคัดกรองทุกราย หากพบว่าเป็นไวรัสฯ ซีจะได้รับการรักษาทันทีซึ่งตอนนี้ทำได้ในโรงพยาบาลชุมชนแล้ว
.

มะเร็งตับคร่าชีวิตคนไทยอันดับ 1 ชี้ ติดไวรัสตับอักเสบบี-ซี เสี่ยงสูง แต่ ‘เจอเร็วรักษาไว