1 กรกฎาคมของทุกปี = วันรณรงค์ตรวจเอชไอวีด้วยความสมัครใจ (Voluntary Counseling and Testing Day: VCT Day) คนไทยทุกสิทธิการรักษา สามารถขอรับการตรวจเอชไอวีได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง ที่โรงพยาบาลภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งควรตรวจหลังมีพฤติกรรมเสี่ยงครั้งล่าสุดประมาณ 1 เดือน
.
เมื่อพบว่ามีเชื้อเอชไอวีสามารถเข้าสู่ระบบการรักษาได้ทันที ช่วยลดการเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาส เมื่อกินยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง ตรงเวลาและสม่ำเสมอ จะช่วยกดปริมาณไวรัสในกระแสเลือดได้สำเร็จจนตรวจไม่พบ ไม่ถ่ายทอดเชื้อไปยังผู้อื่น ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่
.
หากผลเป็นลบจะช่วยให้เราวางแผนการดูแลผลเลือดของตัวเองให้มีสถานะเป็นลบไปตลอด เช่น ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
.
#เอดส์รู้เร็วรักษาได้ #เอชไอวีป้องกันได้