เอดส์รู้เร็วรักษาได้
เอชไอวีควบคุมได้
เอชไอวีป้องกันได้
เราอยู่ร่วมกันได้
..
ไม่มีใครติดเชื้อเอชไอวีจากการอยู่ร่วมกัน
#เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี