🎤🎤 ประกาศ….
เพจ TNP+ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ไม่ได้จำหน่าย #ยาต้านไวรัสเอชไอวี ระวังการถูกแอบอ้าง หรือถูกหลอกลวงได้นะ แต่ถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเอชไอวีก็อินบ็อกซ์มาคุยกันได้ แต่เราไม่มียาขายให้นะ ย้ำๆๆๆ
.
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอชไอวี/เอดส์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ให้เข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐาน ผ่านกลไกการทำงานของแกนนำผู้ติดเชื้อฯ ในรูปแบบของ “ศูนย์องค์รวม” ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ติดเชื้อฯ ครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ สังคม พร้อมทั้งหนุนเสริมความเข้มแข็งให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างสมศักดิ์ศรี
.
อีกทั้งยังมีส่วนในการขับเคลื่อนงานเชิงนโยบาย เช่น ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิบัตรยา รัฐสวัสดิการ ร่วมกับองค์กรภาคีและภาคประชาสังคมอื่น ๆ เพื่อติดตามสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบกับการเข้าถึงการรักษาและคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อฯ

รู้จักองค์กรเพิ่มเติมอ่านที่นี่ https://thaiplus.sniperplatform.com/contactus
.
#เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ

รู้จักเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย – เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ปร