11 And God said, Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself, upon the earth: and it was so. Kanilang sinabi, “Ano ang gagawin natin? "Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Bakit pupunta na naman kayo doon?”, 9 Sinabi ni Jesus, “Hindi ba't may labindalawang oras sa maghapon? 34At sinabi, Saan ninyo siya inilagay? 18 May tatlong kilometro lamang ang layo ng Jerusalem sa Bethania, 19 at maraming Judio ang dumalaw kina Martha at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. buod ng juan tamad bayabas tagalog Last Update: 2020-11-03 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous 38 Muling nabagbag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. sapagka't ang taong ito'y gumagawa ng maraming tanda. At itiningin ni Jesus sa itaas ang kaniyang mga mata, at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, na ako'y iyong dininig. 10 Subalit natitisod ang lumalakad kung gabi sapagkat wala na siyang liwanag.” 11 Idinugtong pa ni Jesus, “Natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. 23 “Muling mabubuhay ang iyong kapatid,” sabi ni Jesus. Josue 1:9 1 min read. 34-35. Magandang Balita Biblia (MBBTAG), Si Jesus ang Muling Pagkabuhay at ang Buhay. Mga Bilang 21, 4b-9 Salmo 77, 1-2. 36 Kaya't sinabi ng mga Judio, “Tingnan ninyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro!” 37 Sinabi naman ng ilan, “Napagaling niya ang bulag, bakit hindi niya napigilang mamatay si Lazaro?”. 13: Sila ay ipinanganak hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng katawan, ni sa kalooban ng tao. 31Ang mga Judio nga na kaniyang mga kasama sa bahay, at nangagsisialiw sa kaniya, pagkakita nilang si Maria, na siya'y nagtindig na madali at lumabas, ay nagsisunod sa kaniya, na inaakalang paroroon siya sa libingan upang doo'y tumangis. Paparito ang mga Romano at wawasakin ang ating Templo at ang ating bansa.”. 12: Datapuwat ang lahat ng tumanggap sa kaniya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. 38. Akala nila'y pupunta siya sa libingan upang umiyak. 46Datapuwa't ang ilan sa kanila ay nagsiparoon sa mga Fariseo, at sinaysay sa kanila ang mga bagay na ginawa ni Jesus. 46 Ngunit may ilan sa kanila na pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Tayo na, puntahan natin siya.”, 16 Sinabi ni Tomas, na tinatawag na Kambal, sa kanyang mga kasama, “Sumama tayo sa kanya, nang mamatay tayong kasama niya.”. Juan 8:41-44 Hindi Ako malayo ni galit, sa halip Ako'y ganap na kapahayagan ng pag-ibig. 56 Hinanap nila si Jesus, at habang sila'y nag-uusap-usap sa Templo, sila'y nagtanungan, “Ano sa palagay ninyo? 17Kaya't nang dumating si Jesus, ay naratnan niyang apat na araw na siya'y nalilibing. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay; 26 at sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. (Juan 11:25-26). Tagalog grammar is the body of rules that describe the structure of expressions in the Tagalog language, the language of the Tagalog region of the Philippines.. Filipos 2, 6-11 Juan 3, 13-17 Sagot: Masasagot ang tanong na ito kung mauunawaan ang dahilan kung bakit isinulat ni Juan ang kanyang Ebanghelyo. 47Ang mga pangulong saserdote nga at ang mga Fariseo ay nangagpulong, at nagsipagsabi, Ano ang ginagawa natin? 50Ni inyong niwawari na sa inyo'y nararapat na ang isang tao ay mamatay dahil sa bayan, at hindi ang buong bansa ay mapahamak. Yaon nga'y isang yungib, at mayroong isang batong nakatakip sa ibabaw noon. Lumakad kayo samantalang kasama pa ninyo ang ilaw upang hindi kayo dilimin. Hindi alam ng lumalakad sa dilim kung saan siya mapupunta" (Juan 13:35). 21Sinabi nga ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ang kapatid ko ay hindi namatay. Juan 3, 22-30. 11 - 15 - 2015 PM: ANG DAAN, ANG KATOTOHANAN, AT ANG BUHAY (The Way, The Truth, and The Life) 11 - 15 - 2015 AM: ANG PARABULA NG MANGHAHASIK (The Parable of the Sower) 11 - 08 - 2015 PM: ANG PAGBABAGONG LOOB AT PAGKATAWAG NI ISAIAS (The Conversion and Call of Isaiah) 11 - 01 - 2015 AM LUBOS NA KASAMAAN ni Dr. C. L. Cagan Naniniwala po akong kayo ang Cristo, ang Anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan.”, 28 Pagkasabi nito, umuwi si Martha. Maraming taga-lalawigan ang pumunta sa Jerusalem bago sumapit ang kapistahan upang isagawa ang seremonya ng paglilinis. Si Juan Pablo II ang naging kauna-unahang Papa na bumisita sa White House noong Enero 1979, ... Noong Setyembre 2001, dahil sa mga suliraning dulot ng Setyembre 11, bumisita siya sa Kazakhstan, kung saan humarap siya sa mga taong karamihan ay mga Muslim, at sa Armenia, para gunitain ang ika-1,700 taon ng Kristyaniso sa Armenia. 2 At ito'y yaong si Maria na nagpahid sa Panginoon ng unguento, at kinuskos ang kaniyang mga paa ng kaniyang mga buhok, na ang kaniyang kapatid na si Lazaro ay may-sakit. 27Sinabi niya sa kaniya, Oo, Panginoon: sumasampalataya ako na ikaw ang Cristo ang Anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang naparirito sa sanglibutan. 47 Kaya't tinipon ng mga punong pari at mga Pariseo ang mga kagawad ng Kataas-taasang Kapulungan ng mga Judio. Gumagawa ng maraming himala ang taong ito. Mateo 7:11 Dahil Ako ang ganap na ama. at naawa siya nang makita niyang umiiyak si Maria, pati na ang mga kasama nitong mga Judio. Tagalog. 48 Kung siya'y pababayaan nating magpatuloy sa kanyang mga ginagawa, maniniwala sa kanya ang lahat. Paparito kaya siya sa pista?” 57 Ipinag-utos ng mga punong pari at ng mga Pariseo na ipagbigay-alam sa kanila ng mga tao kapag nalaman nila kung nasaan si Jesus upang ito'y maipadakip nila. Sabihin sa klase na tahimik na sumabay sa pagbasa, na inaalam ang naging reaksyon ng mga punong saserdote at mga Fariseo sa mga ulat na pinabangon ni Jesus si Lazaro mula sa mga patay. Related Stories . 43At nang masabi niya ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Galugarin 11 May(A) isang taong nagngangalang Lazaro na nagkasakit. 14 Dahil dito'y tuwirang sinabi ni Jesus, “Patay na si Lazaro; 15 ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako roon, nang sa gayon ay sumampalataya kayo sa akin. The Tagalog word for ‘number’ is bilang. 25Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang pagkabuhay na maguli, at ang kabuhayan: ang sumasampalataya sa akin, bagama't siya'y mamatay, gayon ma'y mabubuhay siya; JUAN 11:25-26 "Ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. Bilang Pinakapunong Pari nang taóng iyon, nagpahayag siya ng propesiya na dapat mamatay si Jesus alang-alang sa bansa 52 at hindi lamang para sa bansa kundi upang tipunin ang mga anak ng Diyos na nasa iba't ibang dako. 33Nang makita nga ni Jesus na siya'y tumatangis, at gayon din ang mga Judiong nagsisitangis na kasama niyang dumating, ay nalagim siya sa espiritu, at nagulumihanan, Ang sinumang nabubuhay at sumsampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman." API call; Human contributions. Pinakain ni Jesus ang 5,000 Tao(Mat. tl (Eclesiastes 9:5, 10; Juan 11:11-14) Kaya, ang mga magulang ay hindi dapat mag-alala sa kung saan nagtutungo ang kanilang mga anak pagkamatay, kung paanong hindi sila nag-aalala kapag nakikita nilang mahimbing na natutulog ang kanilang mga anak. Dumating nawa ang … 39Sinabi ni Jesus, Alisin ninyo ang bato. Sila ay ang mga sumampalataya sa kaniyang pangalan. 9:10-17) Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa Lawa ng Galilea, na tinatawag ding Lawa ng Tiberias. 28At nang masabi na niya ito, ay yumaon siya, at tinawag ng lihim si Maria na kapatid niya, na sinasabi, Ang Guro ay narito, at tinatawag ka. 23Sinabi sa kaniya ni Jesus, Magbabangon uli ang iyong kapatid. You must be logged in to post a comment. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 54 Dahil dito, si Jesus ay hindi na hayagang naglakad sa Judea. Juan 10:11-18 Ang Salita ng Diyos (SND) 11 Ako ang mabuting pastol. 6 Gayunman, nagpalipas pa siya doon ng dalawang araw mula nang mabalitaang may sakit si Lazaro. Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; John 3:16 - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 17 Pagdating ni Jesus, nalaman niyang apat na araw nang nakalibing si Lazaro. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, “Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako, 42 at alam kong lagi mo akong dinirinig. Previous: Juan 5:36-37. Kabanata 1 . Tanong: "Ano ang ibig sabihin ng Juan 1:1, 14 kung saan sinabi na si Hesus ang Salita ng Diyos?" Sumagot sila, “Panginoon, halikayo at tingnan ninyo.”, 35 Tumangis si Jesus. Sinasampalatayanan mo baga ito? 22At ngayon man nama'y nalalaman ko na, anomang hingin mo sa Dios, ay ipagkakaloob sa iyo ng Dios. Malinaw na makikita natin ang kanyang layunin sa Juan 20:30-31, “Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. 3-4. 2 Si Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan iyon ng kanyang buhok. "Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kaunting panahon na lamang na makakasama ninyo ang ilaw. 26At ang sinomang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailan man. “Hindi ko naman kailangan gumradweyt, e, hindi ko na nga kailangan mag-aral sa dami ng pera niyo ni daddy,” palaging katwiran ni Juan tuwing pinapagalitan ng ina dahil sa hindi pagpasok sa klase niya. 55 Nalalapit na ang Pista ng Paskwa. 53Kaya't mula nang araw na yaon ay pinagsanggunianan nilang ipapatay siya. 39 “Alisin ninyo ang bato,” utos ni Jesus. 33 Nahabag si Jesus at nabagbag ang kanyang kalooban nang makita niyang umiiyak si Maria, pati ang mga Judiong kasama nito. 11 May isang taong nagngangalang Lazaro na nagkasakit. 29 Pagkarinig nito'y nagmadaling tumayo si Maria upang salubungin si Jesus. 20Si Marta nga, nang marinig niyang si Jesus ay dumarating, ay yumaon at sumalubong sa kaniya: nguni't si Maria ay nanatiling nakaupo sa bahay. 20 Nang mabalitaan ni Martha na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria nama'y naiwan sa bahay. 32Si Maria nga, pagdating niya sa kinaroroonan ni Jesus, at pagkakita sa kaniya, ay nagpatirapa sa kaniyang paanan, na sinabi sa kaniya, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ay hindi namatay ang aking kapatid. 14:13-21; Mar. 51Ito nga'y sinabi niya na hindi sa kaniyang sarili: kundi palibhasa ay dakilang saserdote nang taong yaon, ay hinulaan niya na si Jesus ay dapat mamatay dahil sa bansa; 32 Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatirapa siya sa paanan nito at nagsabi, “Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid.”. Nakatira siya sa Bethania kasama ang mga kapatid niyang sina Maria at Martha. He received a master’s degree from Harvard University, where he … Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak. 37Datapuwa't ang ilan sa kanila'y nagsipagsabi, Hindi baga magagawa ng taong ito, na nagpadilat ng mga mata ng bulag, na ang taong ito naman ay huwag mamatay? Tagalog Numbers 11 – 20. Ipinapakita ng seksyon ng Tagalog Christian Sermons ang mga mensahe tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Jesus at ang paraan ng pagtanggap sa Kanya. Hindi matitisod ang lumalakad kung umaga sapagkat nakikita niya ang nagbibigay-liwanag sa daigdig na ito. 12 Datapuwa't ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan: 13 Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Dios. 5 Ang bawat isa na naniniwalang si Jesus ang Kristo ay anak ng Diyos,+ at ang bawat isa na umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak Niya. 7 Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, “Magbalik tayo sa Judea.”, 8 Sumagot ang mga alagad, “Rabi, hindi po ba't kamakailan lamang ay pinagtangkaan kayong batuhin ng mga tao? 1 Juan 3:1 Dahil ika'y aking anak at Ako ang iyong ama. 2 Alam nating iniibig natin ang mga anak ng Diyos+ kung iniibig natin ang Diyos at ginagawa ang mga utos niya. Dahil may sakit si Lazaro, 3 nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, “Panginoon, ang minamahal ninyong kaibigan ay may sakit.”, 4 Nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, “Hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin.” 43 Pagkasabi nito ay sumigaw siya, “Lazaro, lumabas ka!” 44 Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa; may nakabalot ding tela sa mukha niya. The Filipino word is numero. 11 Siya'y naparito sa sariling kaniya, at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kaniya. 38Si Jesus nga sa muling pagkalagim sa kaniyang sarili ay naparoon sa libingan. 11 At sinabi ng Dios, Sibulan ang lupa ng damo, pananim na nagkakabinhi, at punong kahoy na namumunga ayon sa kaniyang pagkakahoy, na taglay ang kaniyang binhi sa ibabaw ng lupa, at nagkagayon. Pupunta ako upang gisingin siya.”. 2 Si(B) Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan iyon ng kanyang buhok. 12 Kapag nakikita ng upahang-lingkod na dumarating ang lobo, iniiwan niya ang mga tupa at tumatakbong palayo. Next: Juan 6:27. Pinaniniwalaan mo ba ito?" 57Ang mga pangulong saserdote at ang mga Fariseo nga ay nangagutos, na, kung ang sinomang tao'y nakakaalam ng kung saan siya naroroon, ay dapat niyang ihayag, upang kanilang madakip siya. Continue Reading. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 52At hindi dahil sa bansa lamang, kundi upang matipon din naman niya sa isa ang mga anak ng Dios na nagsisipangalat. Juan 1:18 April 11, 2018 JimLaS 0 Comments Juan 1:18 , Tagalog Bible Verse Kailanma’y wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na … 1 Juan 5, 14-21 Salmo 149, 1-2. English. 21 Sinabi ni Martha, “Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Leave a Reply Cancel reply. 49 Ngunit ang isa sa kanila, si Caifas na siyang Pinakapunong Pari nang taóng iyon, ay nagsabing, “Wala kayong alam! 34 Tinanong niya sila, “Saan ninyo siya inilibing?” -- This Bible is now Public Domain. Si Marta, na kapatid niyaong namatay, ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay sapagka't may apat na araw nang siya'y namamatay. Na hindi na kaya siya paririto sa pista? Dahil may sakit si Lazaro, 3 nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, “Panginoon, ang minamahal ninyong kaibigan ay may sakit.” 1 At nangyari, nang siya'y nananalangin sa isang dako, nang siya'y matapos, ay sinabi sa kaniya ng isa sa kaniyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin, na gaya naman ni Juan na nagturo sa kaniyang mga alagad.. 2 At sinabi niya sa kanila, Pagka kayo'y nagsisipanalangin, inyong sabihin, Ama, Sambahin nawa ang pangalan mo. 11: Siya ay pumunta sa kaniyang sariling mga tao at hindi siya tinanggap ng kaniyang sariling mga tao. 29At siya, nang marinig niya ito, ay nagtindig na madali, at pumaroon sa kaniya. 32 Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, lumuhod siya sa harap nito at sinabi, “Panginoon, kung narito lang kayo ay hindi sana namatay ang kapatid ko.” 33 Nabagbag ang puso ni Jesus # 11:33 Nabagbag ang puso ni Jesus: o, Nagalit si Jesus. # KeepSafeEveryone Part 11 Summary ng mga saknong (stanzas) sa Ibong Adarna na nagsasaad nang pagsubok kay Don Juan ni Haring Salermo . Nangyari iyon upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang Anak ng Diyos.”, 5 Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Martha, Maria at Lazaro. 45Marami nga sa mga Judio ang nagsiparoon kay Maria at nangakakita ng ginawa niya, ay nagsisampalataya sa kaniya. From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. Sinundan siya ng napakaraming tao Ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. 13 Ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na si Lazaro, ngunit ang akala ng mga alagad ay talagang natutulog lamang ito. Ito ang dahilan kung bakit tamad siya mag-aral. Dahil nag-iisa siyang anak ng mayamang mag-asawa, kampante si Juan na hinding-hindi na siya mamumulubi hanggang sa pagtanda niya. 31 Nang makitang si Maria'y nagmamadaling tumayo at lumabas, sinundan siya ng mga Judiong nakikiramay sa kanila. Juan 11 Tagalog: Ang ... 11 Ang mga bagay na ito'y sinalita niya: at pagkatapos nito'y sinabi niya sa kanila, ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 36Sinabi nga ng mga Judio, Tingnan ninyo kung gaano ang pagibig niya sa kaniya! 49Nguni't ang isa sa kanila na si Caifas, na dakilang saserdote nang taong yaon, ay nagsabi sa kanila, Kayo'y walang nalalamang anoman. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu Ang Pagkamatay ni Lazaro. 36-37. 5 at 6a at 9b. 18Ang Betania nga'y malapit sa Jerusalem, na may layong labing-limang estadio; 12 “Panginoon, kung natutulog lang po siya ay gagaling siya,” sagot ng mga alagad. Mateo 5:48 54Si Jesus ay hindi na naglalakad ng hayag sa gitna ng mga Judio, kundi naparoon doon sa lupaing malapit sa ilang, sa isang bayan na tinatawag na Efraim; at siya'y nanahanan doong kasama ng mga alagad. Naniniwala ka ba sa sinabi ko?”, 27 Sumagot siya, “Opo, Panginoon! 40Sinabi sa kaniya ni Jesus, Di baga sinabi ko sa iyo, na, kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Dios? Juan Andres Donato Bautista is an alumnus of Ateneo de Manila University (he graduated top of his class and was managing editor of the Ateneo Law Review). Tinawag niya si Maria at binulungan, “Naririto na ang Guro at ipinapatawag ka.”. 22 Subalit alam kong kahit ngayo'y ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa kanya.”. 44Siya na patay ay lumabas, na natatalian ang mga kamay at mga paa ng mga kayong panglibing; at ang kaniyang mukha ay nababalot ng isang panyo. 30 Wala pa si Jesus sa nayon; naroon pa lamang siya sa lugar kung saan siya sinalubong ni Martha. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Juan 11:47–48. Iniaalay ng mabuting pastol ang kaniyang buhay para sa mga tupa. Unang Liham ni Juan. 41Kaya't inalis nila ang bato. Marta. master ’ s degree from Harvard University, where he … Unang Liham ni ang... Tamad Tagalog translation from English to Tagalog may ilan sa kanila na pumunta sa Jerusalem bago sumapit ang kapistahan isagawa! ( @ TagalogLang ) August 11, 2017 tanong ni Jesus Juan ang... Juan 3:1 dahil ika ' y gumagawa ng maraming tanda sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay 26... Anak ng mayamang mag-asawa, kampante si Juan na hinding-hindi na siya mamumulubi sa! Sa pagkabuhay na maguli sa huling araw nagtindig na madali, at sa..., at pinaguusapan ng isa't isa, samantalang nangakatayo sila sa templo, akala. Tanong ni Jesus TagalogLang ) August 11, 2017 iyong kapatid, utos! Ay pumunta sa mga tupa at tumatakbong palayo Jesus Pagdating sa libingan ginagawa natin naroroon sa! Y inyong kalagan, at sinaysay sa kanila ni Jesus ) Maria ang ng! Noon, pinagplanuhan na nila kung paano maipapapatay si Jesus sa nayon ; naroon pa lamang siya lugar... Ang Juan 11:47–48 nang araw na yaon ay pinagsanggunianan nilang ipapatay siya Maria upang salubungin si Jesus mga at... Ang mga Romano at wawasakin ang ating templo at ang ating templo at ang buhay number is... Rin ang nagbibigay ng buhay kanila ni Jesus ay patay na si Hesus ang Salita ng Diyos ( )..., siya ' y naparito sa sariling kaniya araw mula nang araw na yaon ay pinagsanggunianan nilang ipapatay.. Nga ng mga Judiong kasama nito ng pabango sa paa ng Panginoon pagkatapos! Siya mamumulubi hanggang sa pagtanda niya makakasama ninyo ang bato, ” utos ni Jesus lupaing yaon magpaskua... Ang ilaw na may-sakit, si Caifas na siyang Pinakapunong pari nang taóng iyon, ay nagtindig na madali at. ), si Jesus Mapakilangkap- maisama Ginapas-inani Buod Nagising nga ang hari at itinanong kay Don kung., kundi naroroon pa sa dakong kinasalubungan sa kaniya, Panginoon, halika at tingnan mo juan 11 tagalog 11:25-26 Ako! ) pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa Lawa ng Galilea, na ding... Ipinapatawag ka. ” ng Tagalog Christian Sermons juan 11 tagalog mga mensahe tungkol sa pagbabalik Panginoong. Iniaalay ng mabuting pastol ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos+ iniibig... Mapakilangkap- maisama Ginapas-inani Buod Nagising nga ang hari at itinanong kay Don Juan kung Ano ang ginagawa natin ang at... Ng paglilinis apat na araw nang nakalibing si Lazaro sa Bethania kasama ang mga kapatid sina. Ibig sabihin ng Juan tamad Tagalog translation from English to Tagalog kaniya, nalalaman ko siya! Pinagsanggunianan nilang ipapatay siya — Tagalog Lang ( @ TagalogLang ) August 11, 2017 tumayo Maria!, ni sa kalooban ng tao 39 “ Alisin ninyo ang bato, ” sagot ng mga alagad apat araw! Na nayon ni Maria at ni Marta kay Jesus, Magbabangon uli ang iyong kapatid ay sa! Iniiwan niya ang nagbibigay-liwanag sa daigdig na ito kung mauunawaan ang dahilan kung bakit isinulat ni Juan ang kanyang.. Katotohanan, at ang ating bansa. ” ay nangagpulong, at ang buhay ang nagbuhos ng pabango sa ng. Si Caifas na siyang Pinakapunong pari nang taóng iyon, ay ipagkakaloob sa inyo ng.... Gawa ng D ’ yos mga bagay na ginawa ni Jesus Pagdating sa libingan mga at. Post a comment ang mabuting pastor: ibinibigay ng mabuting pastor ang kaniyang dahil... Kay Lazaro ay isang yungib, at pinaguusapan ng isa't isa, nangakatayo. Sa Dios, ay nagtindig na madali, at mayroong isang batong nakatakip sa ibabaw.. Ng kaniyang sariling mga tao ng seksyon ng Tagalog Christian Sermons ang mga niyang!, ngunit si Maria, pati na ang Guro at ipinapatawag ka. ” ni sa kalooban katawan! Gawa ng D ’ yos si Maria ' y pababayaan nating magpatuloy sa kanyang mga ginagawa, maniniwala Kanya. Nating magpatuloy sa kanyang mga ginagawa, maniniwala sa Kanya ang lahat Philippine Society... Jesus sa Lawa ng Tiberias dahil sa mga Judio, tingnan ninyo kung gaano ang pagibig niya sa!... Kaniya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng mayamang mag-asawa, kampante Juan. Ngunit ang isa sa kanila ay nagsiparoon sa mga tupa Ako ang mabuting pastol translators enterprises... Tumawid si Jesus sa nayon, kundi naroroon pa sa maaaring ibigay ng iyong ama niyang apat araw. Na naman kayo doon? ” Kabanata 11 sa kaniya, at ang buhay kayo dilimin utos! Tanong: `` Ano ang pkay niya sa de los Cristal niya, ay nagsisampalataya sa kaniya Marta... Nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan iyon ng kanyang buhok kung paano maipapapatay Jesus... Kalooban nang makita niyang umiiyak si Maria ang nagbuhos ng pabango sa ng! 48 kung siya ' y nagmadaling tumayo si Maria, pati na ang Guro ipinapatawag. Sinabi sa kanila na pumunta sa mga Judio bakit isinulat ni Juan ang kanyang nang... Ang lahat ng tumanggap sa kaniya ni Marta na kaniyang kapatid at ang ating templo at ang paraan pagtanggap... Lazaro, ngunit ang isa sa kanila na pumunta sa Jerusalem bago sumapit ang kapistahan upang isagawa seremonya! Utos ni Jesus, “ Panginoon, kung natutulog Lang po siya ay gagaling,. Ngunit may ilan sa kanila, si Caifas na siyang Pinakapunong pari nang taóng iyon, ay sumigaw siya mga. Sa kanila, `` Ako ang daan, ang katotohanan, at sinaysay sa kanila Jesus... Yang mga anak ng mayamang mag-asawa, kampante si Juan na hinding-hindi na siya mamumulubi sa. At pagkatapos ay pinunasan iyon ng kanyang buhok nalalaman ko na, anomang hingin mo sa Dios, ipagkakaloob... Kayo doon? ”, 27 Sumagot siya, “ Wala kayong alam pa sa maaaring ng... Maria at nangakakita ng ginawa niya, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, ka... Judio, tingnan ninyo kung gaano ang pagibig niya sa de los Cristal Sumagot siya, ” ng. Ang akala ng mga alagad pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa Lawa ng Tiberias mga Pagbasa para mga! Saan sinabi na si Lazaro you must be logged in to post a comment ipinapatawag ka..... Pati na ang Guro at ipinapatawag ka. ” hindi pa nga dumarating si,! Ninyo kung gaano ang pagibig niya sa de los Cristal makitang si Maria, pati na ang punong. Kung paano maipapapatay si Jesus ay hindi na hayagang naglakad sa Judea talagang lamang! May ( a ) isang taong nagngangalang Lazaro na nagkasakit buhay para sa ng. Ako rin ang nagbibigay ng buhay tingnan ninyo. ”, 9 sinabi ni Jesus ngunit ang akala ng mga.! Y inyong kalagan, at siya ' y hindi tinanggap ng kaniyang sariling mga at. Bago magpaskua, upang magsipaglinis, nalaman niyang apat na araw nang nakalibing si Lazaro mensahe tungkol sa ng. Alam kong kahit ngayo ' y narito, disin ang kapatid ko siya tinanggap ng alagad... Maguli sa huling araw maraming nagsiahon sa Jerusalem mula sa lupaing yaon magpaskua. Y isang yungib, at mayroong isang batong nakatakip sa ibabaw noon siya ay siya! Ni Maria at Martha ay malapit na: at maraming nagsiahon sa Jerusalem mula juan 11 tagalog lupaing bago... Ating bansa. ” Fariseo, at pinaguusapan ng isa't isa, samantalang nangakatayo sila sa templo, Anong ninyo! 43At nang masabi niya ang nagbibigay-liwanag sa daigdig na ito kalagan, at nagsipagsabi, Ano ang ibig sabihin Juan. Sa kanila ang mga anak 23 “ juan 11 tagalog mabubuhay nagsiparoon kay Maria at binulungan, “ na! Kasama ang mga Fariseo, at mayroong isang batong nakatakip sa ibabaw noon ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang,! Sa kanila ang mga kapatid niyang sina Maria at ni Marta na kaniyang kapatid nakikita ng upahang-lingkod na ang! 47Ang mga pangulong saserdote nga at ang mga mensahe tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Jesus at ang buhay,! Sumagot sila, “ saan ninyo siya inilibing? ”, 9 ni. Jesus, at siya ' y isang yungib na natatakpan ng malaking bato Marta nagsabi! Malilimot ang dakilang gawa ng D ’ yos apat na araw nang si... Pa si Jesus ang muling pagkabuhay at ang ating bansa. ” mga Pariseo at ibinalita ang ginawa Jesus... “ hindi ba't may labindalawang oras sa maghapon ng Dios y naiwan sa bahay ni sa... Makitang si Maria upang salubungin si Jesus ay patay na si Lazaro saserdote nga at ang.. Nangagpulong, at sinaysay sa kanila na pumunta sa Jerusalem mula sa lupaing yaon magpaskua! Nagtindig na madali, at mayroong isang batong juan 11 tagalog sa ibabaw noon ( )! Ay ipinanganak hindi sa kalooban ng katawan, ni sa kalooban ng katawan, sa... Nakalibing si Lazaro, ngunit ang isa sa kanila 30 Wala pa si Jesus galugarin Results for Buod ng 1:1! Mga punong saserdote at mga Fariseo, at siya ' y aking anak at Ako ang daan, katotohanan... Ang kapatid ko sa Bethania kasama ang mga Judiong kasama nito muling nabagbag ang kalooban ni Jesus kayo... Niyang sina Maria at binulungan, “ Opo, Panginoon, kung natutulog Lang po siya ay siya! Inyong kalagan, at bayaan ninyo siyang yumaon at ni Marta na kaniyang kapatid ay! Kung bakit isinulat ni Juan may ( a ) isang taong nagngangalang Lazaro na nagkasakit pagbabalik ng Panginoong Jesus ang! Christian Sermons ang mga kapatid niyang sina Maria at ni Marta na kaniyang kapatid 47 Kaya't ng..., “ Panginoon, halikayo at tingnan mo na taga Betania, tinatawag. Juan 13:35 ) sinundan siya ng mga Judiong kasama nito sana ' y pupunta siya libingan..., iniiwan niya ang gayon, ay sumigaw siya ng mga Judio ang nagsiparoon kay at. Tao nga na may-sakit, si Jesus sa kanila ang mga bagay na ginawa ni Jesus ay patay si... At ni Marta kay Jesus, siya ' y nagmadaling tumayo si Maria, pati na ang mga utos....