FTA

17 Sep 2013
ตามที่การเจรจาเอฟทีเอระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป รอบที่ 2 จะมีขึ้นระหว่าง วันที่ 16 - 20 ก.ย.นี้ ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จ.เชียงใหม่ นั้น นายนิมิตร์...
9 Sep 2013
วันที่ ๑๘ - ๑๙ กันยายน นี้ กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTAWatch) และเครือข่ายภาคประชาสังคม จะจัดกิจกรรมรณรงค์และติดตามการเจรจาเอฟทีเอ...
14 Aug 2013
10 สิงหาคม 2556 ตามที่คณะรัฐมนตรีจะรื้อฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างไทย กับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association : EFTA)...
19 Jul 2013
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อราคายา เมื่อรัฐบาลไทยทำความตกลงเขตการค้าเสรีแบบทวิภาคีกับสหรัฐอเมริกา คือ บริษัทยายักษ์ใหญ่ในสหรัฐฯ...
21 Jan 2013
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ที่ผ่านมา กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) แถลงข่าว ‘เปิดกรอบเจรจาเอฟทีเอไทย-อียู รวบรัด ตัดตอน...
3 Dec 2012
ตัวแทนองค์กรภาคประชาสังคม, กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง, เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค, องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านเอชไอวีและเอดส์...
30 Oct 2012
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมเรื่อง “เรียนรู้ เท่าทัน ต่อนโยบายรัฐด้านสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ:...
2 Oct 2012
อภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ นานมาพอสมควรแล้วที่เรื่อง FTA (Free Trade Agreement) หรือข้อตกลงการค้าเสรี เงียบหายไป...
Subscribe to FTA