สปอตวิทยุ ชุดหยุดความเชื่อผิดๆ เรื่องเอดส์

สปอตวิทยุรณรงค์สร้างความเข้าใจเรื่องเอชไ­อวี/เอดส์ โดย เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย