5 สิงหาคม เปิดตัวหนังสั้น “อยู่ด้วยกัน”

28 Jul 2012

หนังสั้น คือตัวตน คือเรื่องราวของเรา
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย

กว่าจะมาเป็นหนัง หนังสั้นทั้ง 29 เรื่อง มีเรื่องราวตั้งต้นจากเรื่องจริง ที่เคยเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน และบางเรื่องรวบรวมมาจากประสบการณ์ของคนทำงาน ทีมทำหนังของจังหวัด ที่ประกอบไปด้วย แกนนำเครือข่ายฯ, เยาวชน และอาสาสมัครทำหนัง ได้ช่วยกันนำเรื่องราวเหล่านั้น มาสร้างสรรค์เพื่อถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสั้น โดยมุ่งหวังว่า หนังสั้น จะเป็นสื่อ สร้างความเข้าใจ,ลดการตีตรา และการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ , เด็กเร่ร่อน, เด็กที่อยู่ในสถานพินิจ ฯลฯ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม

ปลายเดือนมีนาคม มีการจัดเวิร์คชอป 4 วัน เพื่อให้ทีมทำหนังของจังหวัดได้มาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้เรื่องการรณรงค์ลดการตีตรา และรู้จักการทำหนังสั้น จนถึงทดลองลงมือทำ ทั้งเรื่องการเลือกประเด็น สร้างโครงเรื่อง การเขียนบท ตลอดจนฝึกถ่ายทำและตัดต่อเบื้องต้น ในงานนี้ มีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ด้านการสื่อสาร และการทำหนัง มาร่วมแลกเปลี่ยนและช่วยเสนอแนะ พัฒนาทักษะให้กับทีมหนังสั้น

ตลอดเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม เป็นช่วงที่ทีมทำหนังแต่ละจังหวัดลงมือทำหนัง พร้อมๆกับการหนุนช่วยจากทีมที่ปรึกษา จนสำเร็จเป็นหนังสั้น 1 จังหวัด 1 เรื่อง เพื่อจะนำไปเป็นเครื่องมือ สื่อสารกับคนในสังคมต่อไป หนังสั้นอยู่ด้วยกันจะนำไปเป็นสื่อในการทำงานรณรงค์สร้างความเข้าใจในชุมชน ในพื้นที่ทำงานของเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ และ องค์กรที่ทำงานสร้างความเข้าใจเรื่องเด็กและเอชไอวี/เอดส์ ทั่วประเทศ
 

เนื้อหาล่าสุด

18 Oct 2018
          จากกรณีที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ชี้แจงว่า จะเร่งดำเนินการจัดซื้อยาต้านไวรัสในระบบประกันสังคม...
11 Oct 2018
          จากกรณีผู้ติดเชื้อเอชไอวีในระบบประกันสังคมร้องเรียนมาทางเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย...
30 Jul 2018
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสายด่วน 1663 ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ประเด็นเอชไอวี/เอดส์และท้องไม่พร้อม ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบการให้บริการปรึกษา/...
26 Jul 2018
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย และมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ แถลงข้อเรียกร้องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาไวรัสตับอักเสบซี  เนื่องในวันที่ 28...