เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ รุก สปสช.ทุกเขต เร่งส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาไวรัสตับอักเสบซี

14 Dec 2015

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558  เครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านการเข้าถึงการรักษาไวรัสตับอักเสบซี ได้เข้าพบผู้บริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส่วนกลาง พร้อมกันนี้ เครือข่ายฯ ในระดับภูมิภาค ได้เข้าพบ สปสช.เขต  เพื่อเสนอให้ สปสช. มีแนวทางที่ชัดเจนในการสนับสนุนให้หน่วยบริการทุกแห่งสามารถดำเนินการตรวจคัดกรองและวินิจฉัย รักษาผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ตามแนวทางการรักษาของกระทรวงสาธารณสุข

 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555  ที่คณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้คัดเลือกยา Peginterferon และ ribavirin เข้าสู่บัญชียาหลัก และคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติให้เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี genotype 2 และ 3 ที่ไม่มีการติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ขยายข้อบ่งใช้ยา Peginterferon และ ribavirin  สำหรับรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี genotype 1 หรือ 6 และรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีในกลุ่มผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วยนั้น

 

แต่อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลหลายแห่งยังมีข้อมูลและความเข้าใจที่ไม่เพียงพอทั้งเรื่องแนวทางการตรวจคัดกรอง การดูแลรักษา และการบริหารจัดการค่าตรวจและค่ายารักษาไวรัสตับอักเสบซี ทำให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ที่มีโอกาสเสี่ยง ไม่ได้รับบริการตามสิทธิประโยชน์และมาตรฐานการรักษาตามแนวทางฯ ของกระทรวงสาธารณสุข โดยแต่ละโรงพยาบาล มีแนวปฏิบัติแตกต่างกัน

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย, มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ , มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ และองค์กรภาคี เห็นความสำคัญถึงสถานการณ์ปัญหาการเข้าถึงการรักษาไวรัสตับอักเสบซี เนื่องจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี  อาจเป็นสาเหตุของตับแข็งหรือมะเร็งตับได้ หากไม่ได้รับการดูแลรักษา  โดยเฉพาะในผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี จะมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี  ประกอบกับไวรัสตับอักเสบซีรักษาหายได้ และจะเป็นการป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ได้อีกทางหนึ่ง  เครือข่ายฯ จึงได้ดำเนินการสร้างความเข้าใจเรื่องการดูแลรักษาให้กับแกนนำและสมาชิกในเครือข่ายฯ ของแต่ละองค์กร

พร้อมกันนี้ ได้มีข้อเสนอให้สปสช. เร่งดำเนินการดังต่อไปนี้ คือ

 

1.      เนื่องจากมาตรฐานการรักษานี้ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 จึงมีผู้ที่ไม่เคยได้ตรวจคัดกรองสะสมในระบบ ทำให้โรงพยาบาลที่มีผู้รับบริการจำนวนมาก มีค่าใช้จ่ายในการตรวจสูง ดังนั้น จึงขอให้ สปสช.มีมาตรการระยะสั้น เพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้เป็นค่าตรวจคัดกรอง Anti HCV และ PCR สำหรับผู้รับบริการรายเก่า ที่เป็นผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด เนื่องจากผู้ติดเชื้อเอชไอวี หากติดเชื้อ HCV ร่วมด้วย จะทำให้การดำเนินโรคเร็วขึ้นทั้งสองโรค จึงควรได้รับการตรวจวินิจฉัยรักษา ประกอบกับอยู่ในระบบบริการอยู่แล้ว ส่วนผู้ใช้ยา เนื่องจากเป็นผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงในการมี HCV และ HIV รวมทั้งเข้ามาอยู่ในระบบการรักษาในคลินิกเมธาโดนแล้วเช่นกัน

2.      พัฒนาระบบการส่งต่อการดูแลรักษาที่ชัดเจน และผู้รับบริการสามารถรับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเดินทางไปรักษาได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางและลดเวลาในการไปรักษาลง

3.      พัฒนาเครือข่ายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ บริหารจัดการการตรวจให้ได้ในราคาที่ถูกลง เพื่อเป็นมาตรการระยะยาวให้โรงพยาบาลที่ทำการตรวจ รักษา ลดงบประมาณในการตรวจลง

4.      สปสช.เขต จัดกระบวนการเพื่อทำความเข้าใจแนวทางการรักษาและสิทธิประโยชน์ รวมทั้งการบริหารจัดการการเบิกจ่ายเงินชดเชย ให้กับผู้ให้บริการ ทั้งแพทย์และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานคลินิกเอชไอวี และโรคทางเดินอาหาร ในระดับจังหวัด หรือเครือข่ายหน่วยให้บริการ เพื่อจะได้บูรณาการการดูแลรักษาไปพร้อมกันทั้งสองโรค

5.      เร่งผลักดันให้ยาต้านไวรัสตับอักเสบซีในรูปแบบของยากิน ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสโดยตรง หรือยากลุ่ม DAA (Direct-Acting Antiviral)  ให้บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการรักษามากขึ้นและผลข้างเคียงที่ต่ำกว่า Peginterferon เพื่อคุณภาพที่ดีขึ้นของผู้ติดเชื้อฯ ลดระยะเวลาในการรักษา และลดอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ ทำให้ผู้ติดเชื้อฯ สามารถใช้ชีวิตปกติได้

จึงขอให้สปสช.พิจารณาเร่งรัดดำเนินการส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเข้าถึงการดูแลรักษาตามแนวทางการรักษาของประเทศ  โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีการติดเชื้อเอชไอวีร่วมกับไวรัสตับอักเสบซี และเมื่อระบบการดูแลรักษามีความพร้อมก็จะเกิดประโยชน์ในการรักษาประชากรทั่วไปที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีได้อีกด้วย

 

เนื้อหาล่าสุด

30 May 2018
จากเนื้อหาข่าวปลอม “พาลูกไปเล่นสวนน้ำ เผลอกินฉี่คนเป็นโรคเอดส์ 2 วัน ดับ 2 พี่น้อง”  สร้างความเข้าใจผิดให้กับคนที่หลงเชื่อ...
17 May 2018
          จากกรณีที่วันนี้ (๑๗ พฤษภาคม) โรงพยาบาลราชวิถีและองค์การเภสัชกรรม (อภ.) มีการตรวจนับรับยาในระบบการจัดซื้อยารวมของประเทศ...
18 Aug 2017
กรรมการสปสช.เสียงข้างน้อยยืนยันให้ สปสช.จัดหายาปี 61 ต่อไป เพราะกังวลคนไข้ขาดยาและราคาที่จะไม่ถูกเช่นเดิม ชี้คำแนะนำ สตง.ให้ โอนเงินไปยังรพ.ราชวิถี...
16 Aug 2017
เครือข่ายผู้ป่วย แถลงข่าว จี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาจัดซื้อยารวมระดับประเทศ หลังถูก “รองนายกฯ วิษณุ” เบี้ยวนัดพบ ระบุสัปดาห์หน้าหากยังจัดซื้อยาปี 61...