อภ. ผลิตยาต้าน HIV เพิ่ม คาดออกปีหน้า

4 Apr 2014

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ที่ผ่านมา ตัวแทนจากมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวี ร่วมกับนายสุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) และคณะ ที่ห้องประชุม อภ.

นางสาวรัชนีกร เจวประเสริฐพันธ์ นักวิจัยและพัฒนายา อภ. ให้ข้อมูลว่า อภ.มียาต้านไวรัสเอชไอวี/เอดส์ที่จะนำออกสู่ตลาดในปีหน้าจำนวน ๓ ตัวคือ อะบาคาเวียร์ (Abacavir) ๓๐๐ มิลลิกรัม โลพินาเวียร์/ริโทนาเวียร์ (Lopinavir/Ritonavir) ๑๐๐/๒๕ มิลลิกรัม และดีดีไอ อีซี (ddI EC) ๒๕๐/๔๐๐ มิลลิกรัม รวมถึงมียาต้านไวรัสเอชไอวีสูตรผสมที่คาดว่าน่าจะออกได้ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๙ คือ อะบาคาเวียร์/ลามิวูดีน ๖๐๐/๓๐๐ มิลลิกรัม ทีโนโฟเวียร์ ดีเอฟ/เอ็มไตรซิทาบีน/เอฟฟาไวเรนซ์ (Tenofovir DF/Emtricitabine/Efavirenz) ๓๐๐/๒๐๐/๖๐๐ มิลลิกรัม และดารุนาเวียร์ (Darunavir) ๔๐๐ และ ๖๐๐ มิลลิกรัม

ด้านนายสุดใจ ตะภา ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ ให้สัมภาษณ์ว่า การที่ อภ.สามารถผลิตยาต้านไวรัสฯ ได้เองทำให้ราคายาถูกลง ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้ง่ายขึ้น และครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยสามารถผลิตยาได้เอง ทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพและโรงพยาบาล ใช้งบประมาณในการซื้อยาน้อยลง และไม่ต้องพึ่งพิงยาต่างประเทศที่มีราคาแพง

ทั้งนี้ ยาอะบาคาเวียร์ เป็นยาต้านไวรัสเอชไอวีสำหรับเด็ก

เนื้อหาล่าสุด

18 Oct 2018
          จากกรณีที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ชี้แจงว่า จะเร่งดำเนินการจัดซื้อยาต้านไวรัสในระบบประกันสังคม...
11 Oct 2018
          จากกรณีผู้ติดเชื้อเอชไอวีในระบบประกันสังคมร้องเรียนมาทางเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย...
30 Jul 2018
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสายด่วน 1663 ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ประเด็นเอชไอวี/เอดส์และท้องไม่พร้อม ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบการให้บริการปรึกษา/...
26 Jul 2018
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย และมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ แถลงข้อเรียกร้องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาไวรัสตับอักเสบซี  เนื่องในวันที่ 28...